Σύμβαση Εργασίας Τουριστικών Γραφείων

Ημερομηνία:
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις
Κοινοποίηση:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (FED HATTA)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

Σήμερα την 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 10 πμ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ οι υπογράφοντες:

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών

1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (FED HATTA)

ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ                                    Πρόεδρος

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ                                             Γ. Γραμματέας

 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA)

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ                                             Πρόεδρος

ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ                                          Γ. Γραμματέας

 

Β. Εκ μέρους των εργαζομένων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ                                 Πρόεδρος

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ                                             Γ. Γραμματέας

 

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συμφώνησαν τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Βασικοί Μισθοί

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

1. Οι βασικοί μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού αμφοτέρων των φύλων των ανωτέρω επιχειρήσεων ορίζονται ως εξής:

ΕΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0-2 800,15 800,15
2-3 829,31 829,31
3-4 829,31 829,31
4-6 865,91 831,47
6-8 910,93 838,07
8-9 940,73 851,97
9-10 940,73 851,97
10-12 980,47 859,27
12-14 1005,20 858,12
14-15 1030,30 876,62
15-16 1030,30 876,62
16-18 1059,77 867,66
18-20 1080,97 880,92
20-21 1103,49 898,80
21-22 1127,32 912,71
22-23 1149,85 927,29
23-24 1172,35 943,87
24-25 1194,88 959,08
25-26 1217,42 974,33
26-27 1239,94 990,22
27-28 1262,44 1004,79
28-29 1283,65 1020,01
29-30 1304,17 1035,25
30-31 1317,40 1043,87
31-32 1344,58 1066,38
32-33 1364,46 1074,34
33-34 1384,32 1090,89
34-35 1404,17 1104,78

α) Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα έτη που υπηρετούν οι μισθωτοί (κλίμακες), όπως ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, με βάση την υπηρεσία τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όμοια καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση του κλάδου.

β) Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του βάσει της προϋπηρεσίας βασικού μισθού, έχουν δε υποχρέωση εντός μηνός από την πρόσληψη να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την λήψη υψηλότερου μισθού με βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ημερομηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.

γ) Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δήλωσή τους, από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωμά τους για λήψη υψηλότερων αποδοχών και έχουν υποχρέωση εντός μηνός από την ισχύ της παρούσης να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό, όταν λύεται η εργασιακή σχέση.

δ) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού, που διήνυσε ο μεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Επιδόματα

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί και μέχρι 3 παιδιά.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες.

Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν σπουδάζουν και προσκομίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγηση του μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στους μισθωτούς της παρούσας ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση έξι τριετιών.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή χωρών της ΕΕ ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος, χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%, υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.

β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού ή χωρών της ΕΕ ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Γενικοί Όροι

1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται σε περίπτωση γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού), άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη κανονική άδεια ανάπαυσης του ΑΝ 539/45.

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ – ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α. Οι μητέρες εργαζόμενες  δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα κάθε μέρα.

Εναλλακτικά με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίων για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

γ. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

ε.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

στ.  Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ η τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

ζ.  Ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες (2) άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

η. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

θ. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν:

1) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και

2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά την λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως (3,5) τρεισήμισι μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

3. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

4. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Χορηγείται κανονική άδεια ανάπαυσης όπως ορίζει ο ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήμερα.

β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

γ) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες.

δ) Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

5. ΑΔΕΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές, ή κατ’ έθιμο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ’ αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος για τις Κυριακές και αργίες:
 Η Πρωτοχρονιά
 Ημέρα των Θεοφανείων
 Η Καθαρά Δευτέρα
 Η 25η Μαρτίου
 Η Κυριακή του Πάσχα
 Η Δευτέρα του Πάσχα
 Η 1η Μάη (Η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού)
 Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 Η 28η Οκτωβρίου
 Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
 Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς της παρούσας ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.

7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στους υπαγομένους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία.

8. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στα μέλη του Δ.Σ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον ταμία της αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια 5 εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρης αποδοχές. Για την συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

9. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τον μισθό των μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. και όλων των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και την απόδοσή του στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ).

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καταβάλλεται κάθε συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

Για τον λόγο αυτό τα μέρη συμπράττουν προς όφελος και των δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζομένων) τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη έχουν εγκριθεί από Δημοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω.

Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό θα συμμετέχει στην εκπόνηση των προγραμμάτων και στην επιλογή εκπαιδευομένων στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από 1 Ιουνίου 2017 και ισχύει για δύο έτη, ήτοι λήγει την 31 Μάιου 2019.

 

Κατεβάστε τη Νομοθεσία Περί ΞεναγώνΣύμβαση Εργασίας Τουριστικών Γραφείων

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!